دانلود ترجمه Warriors202015

یک مدیر

جمع آوری اخبار و مطالب از وبلاگ های پارسیدانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان دسترسی به امکانات برای این امر را ندارند. بنابراین وجود مراکزی که بتواند این نیازها را برطرف کند بسیار لازم و ضروری است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394

دانلود فایل مقاله و تحقیق  

کارآموزی ، دانلود پمفلت ، دانلود فایل آموزشی ، دانلود مقالات برق ، دانلود مقالات الکترونیک ، دانلود مقالات مخابرات ، دانلود مقالات معماری ، دانلود مقالات عمران ، دانلود مقالات صنایع ، دانلود مقالات نفت ، دانلود مقالات مکانیک ، دانلود مقالات نرم افزار ، دانلود مقالات کامپیوتر ، دانلود مقالات حسابداری ، دانلود مقالات علوم پزشکی ، دانلود مقالات بهداشت عمومی ، دانلود مقالات تغذیه ، دانلود مقالات حقوق ، دانلود مقالات اقتصاد ، دانلود مقا
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود فایل مقاله و تحقیق  

کارآموزی ، دانلود پمفلت ، دانلود فایل آموزشی ، دانلود مقالات برق ، دانلود مقالات الکترونیک ، دانلود مقالات مخابرات ، دانلود مقالات معماری ، دانلود مقالات عمران ، دانلود مقالات صنایع ، دانلود مقالات نفت ، دانلود مقالات مکانیک ، دانلود مقالات نرم افزار ، دانلود مقالات کامپیوتر ، دانلود مقالات حسابداری ، دانلود مقالات علوم پزشکی ، دانلود مقالات بهداشت عمومی ، دانلود مقالات تغذیه ، دانلود مقالات حقوق ، دانلود مقالات اقتصاد ، دانلود مقا
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود فایل مقاله و تحقیق  

کارآموزی ، دانلود پمفلت ، دانلود فایل آموزشی ، دانلود مقالات برق ، دانلود مقالات الکترونیک ، دانلود مقالات مخابرات ، دانلود مقالات معماری ، دانلود مقالات عمران ، دانلود مقالات صنایع ، دانلود مقالات نفت ، دانلود مقالات مکانیک ، دانلود مقالات نرم افزار ، دانلود مقالات کامپیوتر ، دانلود مقالات حسابداری ، دانلود مقالات علوم پزشکی ، دانلود مقالات بهداشت عمومی ، دانلود مقالات تغذیه ، دانلود مقالات حقوق ، دانلود مقالات اقتصاد ، دانلود مقا
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود فایل مقاله و تحقیق  

کارآموزی ، دانلود پمفلت ، دانلود فایل آموزشی ، دانلود مقالات برق ، دانلود مقالات الکترونیک ، دانلود مقالات مخابرات ، دانلود مقالات معماری ، دانلود مقالات عمران ، دانلود مقالات صنایع ، دانلود مقالات نفت ، دانلود مقالات مکانیک ، دانلود مقالات نرم افزار ، دانلود مقالات کامپیوتر ، دانلود مقالات حسابداری ، دانلود مقالات علوم پزشکی ، دانلود مقالات بهداشت عمومی ، دانلود مقالات تغذیه ، دانلود مقالات حقوق ، دانلود مقالات اقتصاد ، دانلود مقا
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود فایل مقاله و تحقیق  

کارآموزی ، دانلود پمفلت ، دانلود فایل آموزشی ، دانلود مقالات برق ، دانلود مقالات الکترونیک ، دانلود مقالات مخابرات ، دانلود مقالات معماری ، دانلود مقالات عمران ، دانلود مقالات صنایع ، دانلود مقالات نفت ، دانلود مقالات مکانیک ، دانلود مقالات نرم افزار ، دانلود مقالات کامپیوتر ، دانلود مقالات حسابداری ، دانلود مقالات علوم پزشکی ، دانلود مقالات بهداشت عمومی ، دانلود مقالات تغذیه ، دانلود مقالات حقوق ، دانلود مقالات اقتصاد ، دانلود مقا
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها  

مقالات ترجمه شده ی معتبر لاتین یکی از مهم ترین منابع برای تحقیق ، پژوهش و مقاله های علمی و دانشگاهی به شمار می آیند.با این مقالات بخش عمده ای از مشکلات دانشجویان برطرف می شود. پروسه ی دستیابی به این مقالات و ترجمه ی آن ها هم زمانبر است و هم برخی از دانشجویان […]
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394

دانلود مقاله ترجمه شده مطالعه ي مقايسه اي وب1 وب2 و وب3  

دانلود مقاله ترجمه شده مطالعه ی مقایسه ای وب1 وب2 و وب31394-05-15 | توسط translatedownload | دسته مقاله, کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانلود مقاله ترجمه شده مطالعه ی مقایسه ای وب1 وب2 و وب3 . برای مشاهده کامل جزییات و دانلود ، به ادامه مطلب بروید .ادامه مطلب
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 31 تير 1395

دانلود ترجمه مقاله روش هاي خوشه بندي لاگ هاي وب سرور  

دانلود ترجمه مقاله روش های خوشه بندی لاگ های وب سرور1394-05-15 | توسط translatedownload | دسته مقاله, کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانلود ترجمه مقاله روش های خوشه بندی لاگ های وب سرور . برای مشاهده کامل جزییات و دانلود ، به ادامه مطلب بروید .ادامه مطلب
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 31 تير 1395

دانلود ترجمه تمام داستان های بیان شفاهی 1 و 2  

دانلود ترجمه تمام داستان های بیان شفاهی 1 و 2برای دانلود این مجموعه با حجم 20 مگابایت روی تصویر پرداخت الکترونیکی کلیک کنید و دانلود نمائید.هزینه دانلود 2000 تومان (دو هزار تومان) بلافاصله پس از پرداخت دانلود نمائید.هزینه گرفته شده بابت جمع آوری این مجموعه از اینترنت می باشد.متن انگلیسی به همراه متن ترجمه فارسی برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 مرداد 1394

ir-dic.mihanblog.com وبلاگ دانلود مقالات انگلیسی و ترجمه شده  

وبلاگ  ir-dic.mihanblog. com  که یک وبلاگ نیمه فروشگاهی است, انواع کتاب ها, مقالات ترجمه شده انگلیسی, جزوات دری قرار داده شده ,
 
دوستانی که دارای وبلاگ های مرتبط با این حیطه هستند و زمینه مشترکی دارند, بعد از لینک کردن این وبلاگ به اسم " دانلود مقالات ترجمه شده " به مدیر وبلاگ پیام دهند تا لینک شوند, تا افزایش بازدید دو جانبه ای را تجربه کنیم.
 
ممنون از حسن نظر شما
 
لینک سایت:  http://ir-dic.mihanblog. com/
 
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 6 آبان 1395

دانلود ترجمه مقاله مال نت هاي مضر تلفن همراه بدترين هاي هر دو جه  

دانلود ترجمه مقاله مال نت های مضر تلفن همراه بدترین های هر دو جهان1394-05-15 | توسط translatedownload | دسته مقاله, کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانلود ترجمه مقاله مال نت های مضر تلفن همراه بدترین های هر دو جهان . برای مشاهده کامل جزییات و دانلود ، به ادامه مطلب بروید .ادامه مطلب
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 31 تير 1395

دانلود ترجمه مقاله مدل نظري کنش اجتماعي عمدي در شبکه هاي اجتماعي  

دانلود ترجمه مقاله مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین1394-08-29 | توسط محمد | دسته علوم اجتماعیدانلود ترجمه مقاله مدل نظری کنش اجتماعی عمدی در شبکه های اجتماعی آنلاین در 23 صفحه ورد قابل ویرایش از هاشاپ … مشاهده ادامه مطلب این نوشته
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 5 آذر 1395

مطلب اصلی  

سلام!
مطلب اصلی 1 - خب ما یکی از کارایی که میخواییم اینجا کنیم اینه که سوالای sgu رو ترجمه کنیم که فک کنم کسایی مث من که تو ترجمه مشکل دارن براشون خوب باشه.
اون قسمت بالای وبلاگ یک جاش نوشته ترجمه ی سوالات sgu توی اون تا اون جایی که میتونیم سوال هارو ترجمه میکنیم و میزاریم.(که تا تقریبا بیش تر از 50 تا سوال ترجمه شدن)
مطلب اصلی 2 - همون بالا ی قسمت هست که نوشته‌ «کتاب!» اونجا هم لینک دانلود کتاب هایی که ب درد المپیاد کامپیوتری جماعت میخوره رو میزاریم و
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 18 خرداد 1395

دانلود ترجمه مقاله گرايش ها و روش هاي جديد در طراحي آموزشي و تکن  

دانلود ترجمه مقاله گرایش ها و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی1394-05-15 | توسط translatedownload | دسته علوم تربیتی, مقالهدانلود ترجمه مقاله گرایش ها و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی . برای مشاهده کامل جزییات و دانلود ، به ادامه مطلب بروید .ادامه مطلب
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 31 تير 1395

ترجمه  

شما با استفاده از این سایت میتونید مطالب خود را ترجمه کنید، اشتباه نکنید این سایت مانند ترجمه گوگل نیست و مطالب  و مقالات شما را به شکل تخصصی به زبان انگلیسی و یا حتی ترجمه از انگلیسی به فارسی، ترجمه خواهد کرد، البته چون این سایت از مترجمان متخصص در این سایت استفاده می کند طبیعتا باید هزینه ای رو هم بابت ترجمه مقاله و یا مطلب خود بپردازید.
آدرس سایت:   www.IranNative.com
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 11 خرداد 1395

ترجمه کامل مقاله پیش بینی آتش سوزی در جنگل ها به وسیله ی شبکه ی حسگر بیسیم  

بدلیل درخواست دوستان بخشی از ترجمه ی مقاله Forest Fire Detection with Wireless Sensor Networks که در پست قبل اشاره را میتوانید از اینجا دانلود کنید. برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی نسخه ی کامل ترجمه با فرمت ورد توسط تهیه شده که میتونید با یک ایمیل دریافت کنید.
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 2 تير 1395

دانلود ترجمه مقاله دموکراسي و اطلاعات : انتقال دهندگان و دريافت  

دانلود ترجمه مقاله دموکراسی و اطلاعات : انتقال دهندگان و دریافت کنندگان1394-05-15 | توسط translatedownload | دسته علوم سیاسی, مقالهدانلود ترجمه مقاله دموکراسی و اطلاعات : انتقال دهندگان و دریافت کنندگان . برای مشاهده کامل جزییات و دانلود ، به ادامه مطلب بروید .ادامه مطلب
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 31 تير 1395

162  

از قبل عید تا همین امروز دارم یه مقاله رو ترجمه می کنم منتهی دلیل اینکه اینقدر طول کشیده اینه که دارم بر اساس ترجمه یکی از اساتید ترجمه می کنم کلمه انگلیسی روتو کتاب الکترونیک زبان اصلی وارد می کنم بعد میام تو کتاب ترجمه نگاه می کنم ببینم اون کلمه رو چی ترجمه کرده از اون به بعد هر جا اون کلمه اومد همین ترجمه رو میذارم گمونم ببینه شاخ در بیاره ولی نمی تونه چیزی رو ثابت کنه
آخه نمی دونین که این کتاب رو دو بار چاپ کرده یه بار نوشته ترجمه و تالیف! ت
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 24 فروردين 1394

دانلود ترجمه مقاله مديريت روابط با مشتري در سازمان ها  

دانلود ترجمه مقاله مدیریت روابط با مشتری در سازمان ها1394-05-15 | توسط translatedownload | دسته اقتصاد, مدیریت, مقالهدانلود ترجمه مقاله مدیریت روابط با مشتری در سازمان ها . برای مشاهده کامل جزییات و دانلود ، به ادامه مطلب بروید .ادامه مطلب
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 31 تير 1395

متن و ترجمه و پاورپوینت مقاله ELSEVIER در رابطه با نیمه چند ضلعی منتظم به عنوان بهترین مقطع هیدرولیک  

ELSEVIER
دانلود مقاله ELSEVIER به همراه ترجمه فارسی آن با عنوان
نیمه چند ضلعی منتظم به عنوان بهترین مقطع هیدرولیکی درعمل- راه حل کلی
Semi-regular polygon as the best hydraulic section in practice ( generalized solutions )
متن انگلیسی PDF
متن فارسی شامل فایل ورد DOC و PDF
همچنین فایل پاورپوینت آن نیز تقدیم می گردد
جهت دانلود
ادامه مطلب...  تاریخ ارسال: 29 اسفند 1393
صفحات ادامه نتايج:  1